• -30%
Лекции Том 10: Мистични познания - 1999 г.

Вход с Google или Facebook

  • Google

Лекции Том 11: Словото - ключ за вътрешно развитие - 2000 г.

12,00 лв.
8,40 лв. Спестете 30%

Автор: Елеазар Хараш
Корици: меки
Състояние: нова
Страници: 244
Година: 2006

Количество
Книгата е изчерпана

  Плащане

(С карта или в брой при получаване на книгите)

  Доставка на книгите с Еконт

С преглед преди плащане, до офис или адрес)

  Цена и време

(До офис Еконт или до адрес 5 лв. Обработка 2-3 работни дни)

Предговор:

 

Смъртта е са­мо кра­сив миг от безсмъртието.
Тот

Съществува ед­но чис­то и свя­то слово, то съдър­жа в се­бе си ве­ли­чи­ето на Древното Лице. Това Древно Лице е на­ша прародина. От как­во е със­та­ве­на та­зи на­ша прародина? — От Слово и Дух.

Святото мис­ле­не е кос­ми­чес­ка религия.
Мериха

Святото мис­ле­не е тво­ре­ние на вис­ше­то и не­из­ре­че­но Начало в нас. Някои го на­ри­чат душа, но дру­га е тай­на­та дума.

Свещеният под­ход е дъл­бо­ко измерение.
Тот

Свещеният под­ход е ме­тод на Любовта. Този под­ход е суб­с­тан­ция на боговете.

Истината е ве­ли­ка пълнота, ни­ко­га не мо­жеш да я пре­да­деш на смъртните.
Тот

Истината е по­тай­но действие, ко­ето е скри­то в намерението.

Онзи човек, кой­то мно­го оби­ча Истината, той мно­го вижда.
Учителят

Тук ста­ва въп­рос за мис­тич­ни­те из­ме­ре­ния на виждането. Виждащият не виж­да смъртта, не виж­да злото, не виж­да болестта. Какво виж­да тогава? Той виж­да Бога.

Човек страда, за да ста­не
Божествено Сияние.
Нерехер

За да поз­на­еш реалността, ти тряб­ва да над­минеш своя ум. Ти не си ум. Ти си Дух. Ти си без­д­на от яс­на Светлина.

Истинският жи­вот е пос­то­ян­но
без­мъл­в­но благоговение.
Тот

За да поз­на­еш то­ва без­мъл­в­но благоговение, тряб­ва Бог да те е докоснал. Велико е бла­гос­ло­ве­ни­ето да зна­еш пътя. Ако зна­еш пъ­тя си, ти ве­че си нав­ля­зъл в Неговата вечност, веч­нос­т­та на Бога.

Смъртта е без­сил­на пред тай­на­та
на твоя Дух.
Тот

Има ед­но ис­тин­с­ко и скъ­по­цен­но зна­ние за Бога, то се осъ­щес­т­вя­ва чрез Любов, а та­зи Любов въз­п­ри­ема са­мо вечността, за­що­то тя пре­бъд­ва в Бога. Умът въз­п­ри­ема са­мо времето, той ня­ма съз­на­ние за вечност.

Неговото при­със­т­вие е на­ре­че­но Истина.
Тот

В Любовта ня­ма време. В Бог ня­ма време. Що е времето? — Забрава. Забравата е име­то на света. Светът е заб­ра­вил Бога. Що е времето? — Времето, то­ва е уга­се­на­та светлина. Времето е из­бя­га­ло от Любовта.

Истината пре­би­ва­ва в Нищото и за­то­ва тя ви­на­ги си ос­та­ва неизразима.
Вторият Старец

Какъв е Бог? — Неосезаем и реален. Човек мно­го тряб­ва да се моли, за­що­то мо­лит­ва­та зав­ла­дя­ва дълбините. Тя во­ди към дълбините, тя ги отключва. Тя во­ди до несъздадената, не­по­роч­на­та Светлина. Това е Светлината, ко­ято ще из­ле­ку­ва човека.

Мъдростта да­ря­ва дълбочина.
Нерехер

Древните са на­ри­ча­ли Мъдростта “Белият ви­хър”. Това е ед­на све­ще­на идея за жи­ва­та енергия.

Любовта виж­да по­ве­че от очите.
Учителят

Любовта в нас е дъл­бин­ни­ят извор. Любовта е на­й-­въз­ви­ше­на­та бездна, на­й-­ве­ли­ка­та пълнота. Тази Любов, за ко­ято ви говоря, не при­над­ле­жи ни-то на то­зи свят, ни­то на другия. Тя при­над­ле­жи са­мо на посветените. Тя съ­дър­жа в се­бе си кап­ка кръв от Абсолюта.

Любовта към Бога е вли­за­не в безпределното.
Морохир

Любовта е зря­ща­та сила, са­мо тя про­зи­ра ис­тин­с­кия път. Любовта е уни­вер­сал­но­то дни­же­ние на Бога. Да имаш Любов, зна­чи да си се по­сял в Бога.

Който оби­ча Истината, има своя соб­с­т­ве­на Светлина.
Тот

Да стиг­неш до пра­га на Истината, то­ва зна­чи да си на ед­на крач­ка от из­це­ле­ни­ето на световете.

Истинското поз­на­ние е при­до­би­ва­не на Дух.
Тот

Що е Духът? — Сияеща мистерия. Това Сияние е нетленно. Древните, или тези, ко­ито има­ха кул­ту­ра­та на сърцето, мис­ти­ка­та на сърцето, при­до­би­ва­ха чрез то­ва без­с­мър­т­но сър­це ис­тин­с­ко­то познание.

Когато две съ­щес­т­ва се срещнат, те се оце­ня­ват в безмълвието, а не в разговора.
Мавахари

Безмълвието е чис­то и неопетнено, в не­го най-­яс­но зву­чи Словото на Любовта. Любовта е всъщ­ност зву­ча­що­то Слово.

Когато го­во­риш Истината, ти стро­иш в се­бе си храм на Бога.
Евангелие от Салидон

Расата на ада не поз­на­ва вку­са на Истината. Тя не поз­на­ва и вку­са на благоговението.

Когато го­во­риш Истината, ти не си във времето.
Жрецът Авилор

Кой мо­же да из­ле­ку­ва човека? Казвам: Това мо­же да го нап­ра­ви са­мо безпределността.

Елеазар Хараш
Варна, фев­ру­ари 2006 г.

 

Откъси:

 

Съдържание:

 

4.04.2000г

 

лекция:

ПЪТЯТ НА БЛАЖЕНСТВОТО Е ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВЯРАТА И СЪМНЕНИЕТО

идея за размишление:

ХРАМЪТ

лекция:

ИСТИНАТА

идея за размишление

ЗА ВАТАНСКИЯ ЕЗИК

.

2.05.2000г

 

лекция:

ВЪВЕДЕНИЕ В ЧАКРИТЕ

идея за размишление:

ЗА ОКУЛТНАТА ЧИСТОТА

лекция:

ВИСША МИСТИКА

идея за размишление:

ЗА АДАМ И ЕВА

.

6.06.2000г

 

лекция:

ЗА ДУМАТА “РАБОТА”

идея за размишление:

ИСКРЕНОСТТА

лекция:

ВЪРХОВНАТА ЧАКРА

идея за размишление:

РЕАЛНАТА МУЗИКА

..

4.07.2000г

 

лекция:

ЗА СЪЩИНАТА

идея за размишление:

ЗА ДЯВОЛА

лекция:

ЗА ТАЙНИТЕ НА ПИРАМИДАТА

идея за размишление:

ЗА АБСОЛЮТА

.

1.08.2000г

 

лекция:

ЗА ВЪЗДУХА И ЗА ДИШАНЕТО

идея за размишление:

ЗА СЪЩЕСТВЕНОТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

лекция:

ПОБЕДАТА НАД ЗЛОТО

идея за размишление:

МЪДРИЯ СТРАХ

.

5.09.2000г

 

лекция:

ТАЙНАТА НА ИБЛИС

идея за размишление:

"НАФАС" - в арабската мистика, означава дишане, дихание

.

3.10.2000г

 

лекция:

ИБЛИС, ТАЙНИЯ ЖИВОТ НА САТАНА - продължение

идея за размишление:

ЗА ХРАНАТА

лекция:

ИБЛИС, ТАЙНИЯ ЖИВОТ НА САТАНА - продължение

идея за размишление:

“АЙМАРА” - ЕДНА ВАТАНСКА ДУМА

.

7.11.2000г

 

лекция:

ИБЛИС - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

идея за размишление:

ПЪТЯТ ДО СЪВЪРШЕНИЯ МОМЕНТ

лекция:

ТАЙНИЯ ЖИВОТ НА СЕРАФИМИТЕ

идея за размишление:

УЧИТЕЛЯТ - КАКВО ОЗНАЧАВА ТАЗИ ДУМА

 

5.12.2000г

 

лекция:

ИБЛИС - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

идея за размишление:

КХАНАВАРИ - Ватанска дума

идея за размишление:

НЯКОЙ ОБЩИ ВАЖНИ НЕЩА ЗА 24-те СТАРЦИ

идея за размишление:

ЗА ЛЮБОВТА

лекция:

НАУКАТА ЗА МЪЛЧАНИЕТО

идея за размишление:

МАЛКИТЕ ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА В ЖИВОТА МУ

идея за размишление:

И БЛАЖЕНСТВОТО Е ОГРАНИЧЕНИЕ

идея за размишление:

ЗА ИСТИНАТА

идея за размишление:

ЕДИН ОТ 24-те СТАРЦИ

Още по темата ( 16 други продукти в същата категория )
  • Регистрация

Регистрирайте профил

Вече имате акаунт?
Влезте вместо това Или Забравена парола